tlač
akadémia humoru > štatút 2008
AKADÉMIA HUMORU SLOVENSKA
Štatút inštitúcie a súťaže na Festivale humoru a satiry Kremnické gagy®

Štatút

Článok 1 – Konštituovanie
a) Akadémia humoru Slovenska (ďalej len AHS) je reprezentačný orgán kolégium humoristov trvale pôsobiacich na Slovensku. Vznikla na pôde renomovaného Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy® (ďalej len Festival Kremnické gagy) v Kremnici na základe dlhoročnej tradície organizovania tohto jedinečného podujatia.
b) Zakladateľmi AHS sú hlavní organizátori Festivalu Kremnické gagy. Hlavnými organizátormi Festivalu Kremnické gagy sú: Mesto Kremnica, Nezisková organizácia NEO, n.o. Bratislava, G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s r.o. Banská Bystrica, Spolok KM Labyrint, o.z. Kremnica a Múzeum gýča, o.z. Kremnica.
c) Prvé zasadnutie a konštituovanie AHS sa uskutočnilo na 24. ročníku Festivalu Kremnické gagy 28. augusta 2004.
d) Festival Kremnické gagy v Kremnici sa koná spravidla v posledný augustový víkend v roku.
Článok 2 – Garanti
a) Organizačnými garantmi AHS sú hlavní organizátori Festivalu Kremnické gagy.
b) Odbornými garantmi AHS sú členovia kolégia AHS – akademici.
c) Organizační a odborní garanti AHS vyzývajú ďalšie kultúrne, podnikateľské a mediálne inštitúcie a osobnosti, aby svojou podporou prispeli k reprezentatívnosti tohto festivalu.
Článok 3 – Ciele
a) Úlohou AHS je sledovať umeleckú scénu a prostredníctvom nominácií a ocenení najlepších humoristov Slovenska na Festivale Kremnické gagy vytvárať priestor na hodnotenie stavu a úrovne humoru a satiry vo všetkých umeleckých prejavoch na Slovensku.
b) Dlhodobým cieľom je motivovať a podporovať slovenských tvorcov humoru a satiry ku kvalitnejším a hodnotovo vyspelejším umeleckým dielam a výkonom vo všetkých umeleckých žánroch. Zároveň je snahou hodnotovo ovplyvňovať verejnú mienku smerom ku kvalitnejšiemu životnému štýlu, kde humor a satira hrá nezanedbateľnú úlohu.
Článok 4 – Členstvo
a) Členov Akadémie humoru Slovenska každoročne menuje hlavný dramaturg Festivalu Kremnické gagy, najneskôr 6 mesiacov pred začiatkom festivalu.
b) Za členov Akadémie humoru Slovenska (ďalej len „akademici“) sú vymenovaní najlepší humoristi, resp. predstavitelia humoru z každého umeleckého žánru, prípadne odborníci, ktorí sa humorom a satirou v niektorom umeleckom žánri profesionálne zaoberajú. Členstvo v AHS je jednoročné a podlieha súhlasu oslovenej osobnosti. S ukončením festivalu končí aj členstvo akademika v AHS.
c) Všetky zásadné rozhodnutia a zmeny v činnosti AHS schvaľuje kolégium za prítomnosti minimálne 50% akademikov. Prijaté rozhodnutie musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akademikov.
d) Kolégium akademikov vytvára dramaturgiu festivalu, navonok reprezentuje prípravu a priebeh podujatia a nominuje diela a výkony na ocenenie v jednotlivých umeleckých žánroch.
e) Najvyšším predstaviteľom AHS je „Prezident AHS”, ktorého navrhujú a volia akademici maximálne na dva roky (sezóny) a podlieha súhlasu zvolenej osobnosti.
f) Členstvo v AHS je čestná funkcia.
g) Počas Festivalu Kremnické gagy majú všetci akademici a prezident AHS štatút VIP hostí, čo ich oprávňuje voľne navštevovať všetky sprievodné predstavenia a podujatia festivalu.
Článok 5 – Nominačná komisia
a) Vymenovaní akademici spolu s hlavným dramaturgom Festivalu Kremnické gagy a prezidentom AHS tvoria tzv. Nominačnú komisiu (ďalej len NK), ktorá z návrhov členov Akademického pléna, akademikov a z prihlášok nominuje najlepšie umelecké diela a výkony za predošlý rok, resp. sezónu (september – jún) v jednotlivých kategóriách.
b) Výkonným predsedom NK je hlavný dramaturg festivalu Kremnické gagy.
c) Nominačná komisia musí mať najmenej toľko členov – akademikov, koľko je v danom roku umelecko-humoristických kategórií.
Článok 6 – Akademické plénum
a) Akademické plénum (AP) je poradný organ AHS zložený z významných osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.
b) Členov AP AHS navrhujú akademici a schvaľuje kolégium AHS. Členstvo v AP je dobrovoľné, jednoročné a podlieha súhlasu oslovenej osobnosti. S ukončením festivalu končí aj členstvo v AP.
c) Členmi AP sú automaticky aj bývalí akademici a prezidenti AHS. Ich členstvo v AP AHS je dobrovoľné, podlieha súhlasu osobnosti a je doživotné.
d) Členovia AP AHS majú právo:
– odporučiť Nominačnej komisii AHS pozoruhodné výkony a diela na cenu Zlatý gunár (písomne na doručenej prihláške – najneskôr do konca príslušnej sezóny, t.j. 30. júna);
– navrhnúť dramaturgii festivalu komponovaný program;
– zúčastniť sa Festivalu Kremnické gagy ako hosť s voľnou vstupenkou na všetky podujatia.
Článok 7 – Súťaž
a) AHS vyhlasuje každoročne veľkú prestížnu súťaž o najlepšie umelecké diela a výkony v oblasti humoru a satiry „Zlatý gunár“.
b) Nominačná komisia priamo navrhuje diela a výkony na ocenenia v jednotlivých kategóriách.
c) Návrhy na nomináciu môže podávať každá fyzická či právnická osoba pôsobiaca v Slovenskej republike, ktorá pošle dramaturgii festivalu názov diela, autora, výkonného umelca a miesto, resp. čas najbližšieho uvedenia navrhovaného diela alebo výkonu. Záznamy diel a výkonov možno posielať aj na elektronických nosičoch (Betacam SP, DVCAM, DV, CD, VHS, DVD).
d) Prihlášku možno posielať formou poštovej zásielky, alebo e-mailom prostredníctvom internetovej stránky www.gagy.sk
e) 30. jún príslušného roka je uzávierkou súťaže Zlatý gunár.
f) Do súťaže nemôžu byť nominované také produkcie, ktoré nikto z členov NK AHS alebo dramaturgie nevidel osobne alebo zaznamenané na elektronickom nosiči.
g) Do súťaže môžu byť navrhnuté iba také produkcie, ktoré vznikli premiérovo v poslednej sezóne, podiel tvorcov s národnosťou slovenskou je minimálne 60 % a ich autorské práva sú nespochybniteľné.
h) Pokiaľ v niektorej sezóne nevznikli v určitom žánri žiadne humoristické diela, NK AHS nemusí v sledovanej sezóne vyhlásiť žiadne nominácie. V takom prípade AHS v príslušnom žánri cenu Zlatý gunár za predošlú sezónu neudelí.
i) Diela a výkony, na ktorých sa podieľal akademik AHS ako tvorca, môžu byť nominované do súťaže o hlavnú cenu, pokiaľ žáner, v ktorom sú zaradené sám nehodnotí a nenavrhuje v ňom nominácie. Takúto nomináciu musia navrhnúť minimálne traja (3) členovia AHS.
j) Členovia NK AHS schvália návrhy na ocenenie najlepších diel a výkonov v každej kategórii tzv. nomináciou na hlavnú cenu. Nominácia je oficiálnym pozvaním na Festival Kremnické gagy. Dramaturgia festivalu zaradí nominované dielo alebo výkon do oficiálneho programu festivalu určeného pre verejnosť po dohode s realizátormi diela. V prípade, že k vzájomnej dohode o podmienkach účasti na festivale z akýchkoľvek príčin nedôjde, dramaturgia nominované dielo na festival nezaradí.
Článok 8 – Kategórie
a) Umelecké diela a výkony sú rozdelené do 10 kategórií, ktoré zodpovedajú súčasnému dianiu vo sfére humoru a satiry na Slovensku. Ich členenie môže AHS meniť podľa reálneho stavu konsenzom.
b) 1. Kategórie:
1.1 Divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie
1.2 Hudobné produkcie (všetky žánre)
1.3

Pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla a ilúzie, sochy,...) a improvizácie

1.4 Produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.) a umelecký prednes
1.5 Karikatúry, fotografie a iné výtvarné diela
1.6 Literárne a žurnalistické diela
1.7 Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky
c) 2. Osobitné ocenenia:
2.1 Cena Stana Radiča za objav roka
2.2 Trafená hus - cena za niečo nad čím aj humoristom rozum zastane
Článok 9 – Hlasovanie
a) Hlasovanie o nomináciách sa uskutoční do pätnástich (15) dní od uzávierky prihlášok na nominácie na ocenenie Zlatý gunár.
b) Hlasovanie o udelení cien sa uskutoční na zasadnutí NK AHS spravidla počas festivalu najneskôr deň pred vyhlásením výsledkov súťaže Zlatý gunár.
c) Pri hlasovaní o nomináciách a udeľovaní cien NK AHS musí byť prítomná najmenej polovica menovaných akademikov.
d) Pri hlasovaní o nomináciách a udeľovaní cien rozhoduje nadpolovičná väčšina.
e) Udelenie Zlatého gunára dielu, na ktorom sa podieľal akademik AHS musia schváliť všetci prítomní členovia AHS jednomyseľne.
f) Hlas prezidenta AHS má v prípade nerozhodného výsledku dvojnásobnú váhu.
g) Pri hlasovaní o nominácii a udelení ceny dielu alebo umeleckého výkonu, ktorého spolutvorcom je akademik AHS, nemá tento akademik hlasovacie právo.
h) Ak v niektorej kategórii ani jedna nominácia nezíska väčšinu hlasov, cena v danej kategórii sa neudelí.
i) V prípade vyrovnanej úrovne diel, alebo výkonov v tom istom žánri môže AHS cenu rozdeliť, resp. rozhodnúť o ocenení „ex-equo”, resp. môže udeliť v danom žánri aj viac cien (najviac však tri).
j) Zverejnenie laureátov Zlatého gunára sa uskutoční na záver Festivalu Kremnické gagy v Kremnici.
Článok 10 – Ceny
a) Hlavnou cenou v každom umeleckom žánri a v každej kategórii je „Zlatý gunár“, hus mužského pohlavia. Myšlienka, že slovenský humor začal svoj vývoj od obyčajnej husi („...gág, gág...”), je stará ako samotný Festival Slovenské, resp. Kremnické gagy v Kremnici (*13.11.1981). Logo „gunára“ je maskotom festivalu, štylizovaná kovová soška „gunára“ je hlavnou cenou AHS.
b) AHS môže udeliť zvláštne ceny (Za rozvoj humoru, Za brzdu humoru, Za kúzlo nechceného a pod.) a ceny za „celoživotnú srandu“.
c) Okrem hlavnej ceny môže AHS udeliť aj tzv. Medailu humoristov s portrétmi J. Satinského, J. Filipa a S. Radiča za záchranu slovenského humoru a pomoc Festivalu Kremnické gagy.
d) AHS môže po súhlase organizátorov Festivalu Kremnické gagy udeliť aj finančnú odmenu.
Článok 11 – Schválenie a vyhlásenie
a) Štatút na príslušnú sezónu schvaľuje kolégium AHS na svojom prvom zasadnutí väčšinou hlasov.
b) Štatút AHS a vyhlásenie súťaže „Zlatý gunár“ má charakter verejnej listiny a garanti AHS ho dávajú k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom tlačených a elektronických médií.
c) Vyhlásenie a následné zverejnenie súťaže ZLATÝ GUNÁR musí byť najneskôr šesť (6) mesiacov pred termínom konania Festivalu Kremnické gagy.